Gündem

Piyasadan haberler

AKYHO… Yeni şirket kuruluşu hakkında… Şirket Yönetim Kurulu’nun 17.05.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere 20.000.000 TL. sermayeli GÜNPAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı yeni bir şirketin kurulmasına, kurulacak şirketin işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına , oybirliği ile karar verilmiştir.

AKYHO… Kayıtlı sermaye tavanı ve süresi hakkında… Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, -Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) II–18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000-TL’den 500.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmasına, -Kurul’un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6’ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, -Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

ARCLK… Büyüme stratejisi doğrultusunda, beyaz eşya üreticisi Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.’nin (“Whirlpool Global”) Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerine satılmak üzere Whirlpool markalı soğutucu ve çamaşır makinası üretim faaliyetlerinde bulunan Türkiye’de yerleşik %100 iştiraki Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) paylarının tamamının Arçelik A.Ş. tarafından satın alınması için Whirlpool Global ile 17.05.2021 tarihinde pay alım satım sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Sözleşme ‘ye göre, Şirket’in 2020 yılsonu finansal tablolarındaki varlık ve yükümlüklerinin net değeri dikkate alınarak hesaplanan devir bedeli 78,3 milyon Euro kapanış tarihinde nakden ve peşin ödenerek hisseler satın alınacaktır. Şirket’in Kapanış tarihi itibarıyla finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulacak, sabit kıymetler dışındaki varlık ve borçlardaki değişim için satın alma fiyatında düzeltme yapılacaktır. Ayrıca, yaklaşık 10 milyon Euro tutarındaki tahsil edilmesi beklenmeyen vergi varlıkları, devir bedeli hesaplanırken dikkate alınmamış olup, 31 Aralık 2023 tarihine kadar bu tutarın tahsil edilebilen kısmı Arçelik A.Ş. tarafından Whirlpool Global’e ödenecektir. Devralınacak Şirket, Manisa’da 134 bin metrekaresi kapalı toplam 245 bin metrekarelik alanda, 1,4 milyon adet çamaşır makinesi, 1,3 milyon soğutucu olmak üzere toplam 2,7 milyon adet kapasiteye sahip üretim ve depolama tesisleri ve yaklaşık 1.000 çalışanı ile soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi gerçekleştirmektedir. Devir kapsamında Whirlpool markasıyla ilgili tüm haklar satıcıda kalacaktır. Taraflar, kapanış tarihinde, Arçelik A.Ş. tarafından satın alınan üretim tesislerinde üretilecek ürünlerin Whirlpool’un Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlerine satışının devam etmesine yönelik bir tedarik sözleşmesi imzalayacaklardır. İlgili sözleşmenin süresi 3 yıl olup, tarafların anlaşması durumunda 2 yıl daha uzatılması mümkün olacaktır. Sözleşmeye göre Arçelik A.Ş., Whirlpool’un anlaşılan şartlar doğrultusunda ileteceği taleplerine bağlı olarak ürün tedariki sağlayacaktır. Whirlpool’un yıllık adet talebine bağlı olarak taraflar, her sene başında ürün fiyatını gözden geçirecektir. Devralınacak Şirket’in TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarına göre 2020 yılı konsolide net cirosu yaklaşık 2,3 milyar TL’dir.

ARMDA… Şirket, kurumsal otomasyon yazılım şirketi UiPath ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır.

BAKAB… Şirket 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 27.998.009-TL SPK kayıtlarında ise 30.589.864-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, “yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır” olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi için; -Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 528.919-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 15.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, -Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan karın % 5′ i olan 676.346-TL’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine, -1.387.635-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, -Kar payının 6 Temmuz 2021 tarihleri itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına, -Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimi için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

BIZIM… 16 Mayıs 2021 Pazar günü şirket kiralık olarak faaliyet gösterdiği Zonguldak-Ereğli mağazasında kapalı olduğu saatlerde yangın çıkmıştır. Henüz yangın nedenine dair resmi rapor yayınlanmamıştır. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Yangın nedeniyle personel, müşteriler ve vatandaşlar can ve mal kaybına uğramamıştır. Zonguldak Ereğli mağazamız tüm Bizim Toptan mağazalarında olduğu gibi sigorta kapsamında olup, mağazanın toplam satışları içindeki payı binde dörttür. Şirket ve resmi makamların konu ile ilgili çalışmaları koordineli olarak sürmekte olup, Zonguldak Ereğli mağazasının müşterilerine Zonguldak Merkez mağazası ile hizmet vermeye devam etmekteyiz.

BTCIM… 29.04.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 20.05.2021 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunduğumuz 1.fırın devreye alınmıştır. Fabrikanın Döner Fırın-2 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-2 30.05.2021 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokunun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışları bu duruştan etkilenmeyecektir.

EKGYO… Şirket projelerinden “İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” nin Yer Teslimi, Yüklenici “Pasifik Grup Gayr. Yat. A.Ş. & Pasifik Gayr. Yat. İnş. A.Ş. İş Ortaklığı (Pasifik – Levent Adi Ortaklığı)” na 11.05.2021 Salı günü yapılmıştır.

ETILR… 30.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında berlirtilen, kapanan Edirne/Keşan Franchise şubesinin, işletmecinin talebi Şirketin de onayı doğrultusunda açılarak sözleşmesinin kaldığı yerden devamı hususunda şube işletmecisi ile karşılıklı mutabakata varılmış ve imza altına alınmıştır. Şube 17.05.2021 (bugün) itibarıyla faaliyetlerine başlayacaktır.

ENKAI… 11 Şubat 2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere Adapazarı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde üretim durmuştu.17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla adı geçen santralde elektrik üretimine tekrar başlanmıştır.

GEDIK… Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulunun 21.04.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş. (“FinFree”) ‘ye 977.775,00 TL yatırım yapılarak %10 oranında iştirak edinilmesine karar vererek, iştirak ve pay sahipleri sözleşmesi imzalandığı 22.04.2021 tarihinde açıklanmıştı. Şirketin, Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş. ile iştirak işlemleri tamamlanmış olup, bugün (17.05.2021) itibariyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

KSTUR… 2021 Turizm Sezonunda; Covıd-19 virüs salgını nedeniyle açılışı geciken Kuştur Tatil Köyü, 22/05/2021 tarihinde tüm Covid -19 koruma önlemlerini alarak müşterilerini ağırlamaya başlayacaktır. LUKSK… Şirket 27.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı genel kurul toplantısında alınan karara göre; Yönetim Kuruluna 2020 yılına ait kar payının hangi tarihte ve ne tutarda dağıtılacağına dair yetkilendirme verilmiştir. 2020 yılına ait dağıtılmasına karar verilen 3.000.000 TL brüt temettünün 1.500.000 TL’sinin 23 Haziran 2021 Çarşamba günü, kalan 1.500.000 TL’sinin de 22 Eylül 2021 Çarşamba günü dağıtılmasına karar verilmiştir.

 OSTIM…. Şirket Yönetim Kurulu; -Şirketin 31.12.2020 tarihi itibariyle TFRS’ye göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 17.097.905 TL, yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2020 tarihli bilançosunda ise 9.794.834,20 TL dönem net kârı bulunmaktadır. Dağıtılması planlanan 2020 yılı VUK kârından genel kanuni yedek akçe tutarı 489.741,71 TL düşüldükten sonra kalan 9.305.092,49 TL’nin nakit olarak dağıtılmayıp bedelsiz olarak dağıtılmasının, -Geçmiş yıllarda elde edilen kârlardan 14.707.672,51 TL’nin bedelsiz dağıtılacak dönem kârına eklenerek ortaklara toplam 24.012.765,00 TL bedelsiz pay verilmesinin genel Kurul’a teklif edilmesine karar vermiştir.

 OZGYO… 06.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilen; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı tarafından Şirket hakkında verilen 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Kararın Şirket aktifine alınan gayrimenkullerin elden çıkarılmasına dair kısmı ile 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararının Ankara 6. İdare Mahkemesi’nce 05.01.2021 tarihinde iptaline dair verilen kararın, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. Dava Dairesi’nin 07.04.2021 sayılı ve 2021/735 sayılı kararı ile kaldırıldığı 17.05.2021 günü Şirketçe öğrenilmiştir.

PETKM… Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında, Ana Ortaklığa ait 1.087.675.000 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu (“VUK”) düzenlemelerine göre de 907.676.501,36 TL Net Dönem Karı elde etmiştir. Bu doğrultuda; •Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 45.383.825,07 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, •Finansal piyasaların mevcut durumu ve nakit akış projeksiyonları dikkate alınarak, – Şirket VUK kayıtlarında, cari dönem net dönem karından genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrası kalan 862.292.676,29 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, – SPK’nın II-14.1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirket konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Karından genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrası kalan 1.042.291.174,93 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, •Bu kararın 2020 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 PKART… 2020 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtımı Hakkında… Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 15.10.2021 Brüt: 0,2847003 Net: 0,2419952

SAYAS… Şirket tarafından Güney Kore’de üç rüzgar türbin kulesi fabrikası olan Dongkuk S&C Co. Ltd. şirketine kule iç aksam setlerine ilişkin 2.683.450 EUR tutarında bir teklif verilmiştir. Teklif kabul edilmiş olup akreditif açılması ile birlikte kesinleştirilerek işleme alınacaktır. Böylelikle şirket Güney Kore’de ikinci bir müşteri elde etmiş ve 2021 yılında bu ülkeye yönelik ihracat bağlantılarını yaklaşık 6.000.000 EUR seviyesine çıkartmış bulunmaktadır. SEK,

SKBNK… Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 32. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ve Kabahatler Kanunu’ndaki yeniden değerleme oranları dikkate alınarak Bankaya 35.743 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek olup anılan cezanın iptaline ilişkin olarak 17.05.2021 tarihinde dava açılmıştır.

SRVGY… Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak; Şirketin kâr dağıtım politikasında yer alan “Şirketin yatırım ve finansman ihtiyaçlarından kaynaklanan olağanüstü bir durum olmadığı sürece, Yönetim Kurulu dağıtılabilir dönem kârının asgari %30’u kadar birinci temettüyü ortaklara nakit olarak dağıtmayı Genel Kurul’a teklif eder.” hükmü çerçevesinde; Şirketin 2021 yılında devam eden yatırımlarından kaynaklanan finansman ihtiyacı sebebiyle, Şirketin 31.12.2020 tarihli mali tablolarına göre oluşan karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul’ a teklif edilmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

YKB, YKBNK, YKGYO… Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli onayların alınmasını takiben, Bankanın Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO) sermayesinde sahibi olduğu ve YKGYO sermayesinin %30,45’ini temsil eden 12.179.872,00 TL nominal değerli payların (10.404.000,00 TL’lik kısmı A Grubu, 1.775.872,00 TL’lik kısmı B Grubu) Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.’ye devri 17.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 30.145.500,00 TL tutarındaki satış bedelinin 18.270.000,00 TL’lik kısmı Bankaya ödenmiş olup, kalan 11.875.500,00 TL’lik kısmının ödemesi ise YKGYO’nun sahibi olduğu Göktürk Arsası (Taşınmaz) üzerinde inşaat ruhsatının alınmasını veya Taşınmaz’ın satılmasını takiben 90 gün içinde tahsil edilecektir. Satış bedelinin ikinci taksiti için gayrikabili rücu senet alınmış olup, bu taksit için belirlenen tutar ilgili taşınmaz için en son açıklanan değerleme raporunda belirlenen rayiç bedelinin %30,45’i esas alınarak uyarlamaya tabi tutulacaktır. Pay devri neticesinde Bankanın YKGYO sermayesinde payı kalmamış olup, YKGYO’nun bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, şirketin Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan unvanının Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

EGEEN… 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kuruluna verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

BRYAT… “Şirket Yönetim Kurulu’nun 26 Şubat 2021 tarih ve 3 sayılı kararı ile, Borusan Holding A.Ş.’nin (“Borusan Holding”) Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde (“BMGS”) sahip olduğu bir kısım payın Şirket tarafından devralınmasına (“İşlem”) ilişkin, danışman firmalardan görüş ve destek almak da dahil olmak üzere, Şirket tarafından çalışmalara başlanmasına karar verilmiş; olası İşlem konusunda henüz bir netlik bulunmadığından, İşlem ile ilgili yapılacak görüşmelerin ve çalışmaların, bu konuda henüz bir somut adım olmadan kamuya açıklanmasının Şirketin, ortakların, Şirket’in azınlık ortaklarının veya potansiyel ilgililerin kaybına ve Şirketin meşru çıkarlarının zararına neden olabileceği değerlendirilerek, gerekli gizlilik koşullarının sağlanması şartıyla II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında İşlem’e ilişkin içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket tarafından devralınacak paylara ilişkin işlem fiyatının belirlenmesi için 10.05.2021 tarihli değerleme raporu (“Değerleme Raporu”) hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2021 tarihli hukuki inceleme (legal due diligence) raporunda ise BMGS’nin hukuki durumuna ve paylarına ilişkin hisselerin değerini olumsuz etkileyebilecek önemli nitelikte herhangi bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Bu gelişmeleri değerlendiren Şirket Yönetim Kurulu 17 Mayıs 2021 tarih ve 13 sayılı kararı ile, anılan İşlem ile öngörülen pay devrinin aşağıda açıklanan sebepler göz önünde bulundurularak Şirket menfaatine uygun düştüğünü tespit etmiştir: -BMGS’nin, farklı coğrafyalarda devam ettirdiği iş hacmini son yıllarda arttırdığı ve bu artışı gelecekte de sürdürebileceği yönünde kanaat oluşmuş olması, -Şirketin halihazırda BMGS’de pay sahibi olduğu ve BMGS’nin uzun yıllardır dönem karı elde ettiği, ortaklarına kar payı ödemeleri gerçekleştirdiği, gelecekte de beklenen kar payı ödemelerinden daha fazla pay elde edebileceği, -Pay devrinin “Değerleme Raporu”nda belirlenmiş makul hisse değerine uyumlu gerçekleştirilmesinin uygun olacağı, hukuki inceleme raporunun da hisselerin değerini olumsuz etkileyebilecek önemli nitelikte herhangi bir hususu içermemesi -İşlem’in Şirketin amaç ve konusuna uygun düşeceği. Bu kapsamda BMGS’nin sermayesinin 8.292.000 TL miktarına tekabül eden 829.200.000 adet payının Şirket tarafından devralınmasına karar verilmiştir. Anılan karar çerçevesinde İşlem’e konu pay devri 17.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu