Gündem

Piyasadan haberler

ALCTL… Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirket nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kâr payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 85.751.162 TL cari yıl kârının ve TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 20.468.005 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki öneriye ilişkin tablo EK/1’de yer almaktadır. Genel Kurul’un; Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu’nun temettü dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP’ta 14.05.2021 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu önergesine göre; Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirket nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kâr payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 85.751.162 TL cari yıl kârının ve TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 20.468.005 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tabloya göre kar dağıtılmaması konusundaki öneriye ilişkin tablo 14.05.2021 tarihinde KAP’ta yayınlanmıştır.

ALMAD… Yönetim Kurulu 26.05.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; -Şirket adına Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak N25 Kent Etabı A2 Blok D:240 Üsküdar-İstanbul adresinde bir şube açılmasına, -Açılacak şube unvanının “ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ olmasına, -Şubeye herhangi bir sermaye tahsis edilmemesine, sermayenin merkezden karşılanmasına, -Şube müdürlüğüne aksi karar alınana kadar ….. T.C. kimlik numaralı ve ……. adresinde ikamet eden Birol Yenal Pehlivan’ın atanmasına ve şubeye yapılacak olan her türlü işlemlerde şubeyi münferiden temsil etmesine, -Şubeye ait beyan edilecek her türlü vergi beyanın şirketin merkez vergi dairesi olan İzmir Hasan Tahsin Vergi Dairesine beyan edilerek ödenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

BRSAN… Kar Payı Dağıtım Kararı… 2020 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 188.387.308 TL zarar Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 10.503.167 TL konsolide net dönem zararı elde etmiş, -Bu çerçevede, Şirketin yasal kayıtlarına ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun hazırlanan finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BURCE… 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan genel kurulunda görüşülecek olan 01.01.2020- 31.12.2020dönemine ilişkin kar payı dağıtım önerisi ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938188 BURVA… 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan genel kurulunda görüşülecek olan 01.01.2020- 31.12.2020 dönemine ilişkin kar payı dağıtım önerisi ekte yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938221

DAGI… Şirket, Vega AVM Subayevleri adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayiler ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 82 olmuştur.

DESA… Pandemi sebebiyle zor koşullara rağmen dünya markası olma yolunda rotasını koruyan Desa, İsveç’te açtığı yeni mağazasıyla emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Şirket ile W.D. Sweden arasında imzalanan Franchise sözleşmesine istinaden İlk mağaza İsveç’in Gavle şehrinde Södra Kungsgatan 17 adresinde açılmıştır.

DESPC… Şirket merkezinde 26.05.2021 tarihinde yapılan olan Olağan Genel Kurul Toplantısına sonucunda kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.

 DGATE… Şirket merkezinde 26.05.2021 tarihinde yapılan olan Olağan Genel Kurul Toplantısına sonucunda kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.

DOHOL… Tamamı ödenmiş 200.000.000,-Türk Lirası sermayesinde %99,99 oranında doğrudan pay sahibi olunan D Yatırım Bankası A.Ş’ye, 26.05.2021 tarih (bugün) ve 31492 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 21.05.2021 tarih ve 9568 sayılı Kararı ile faaliyet izni verilmiştir.

DOHOL… Şirket 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan “Pay Geri Alım Programı” kapsamında 26 Mayıs 2021 (bugün) tarihinde 1.000.000 adet kendi payını Borsa’dan satın almıştır.

GARAN, TGB… Banka 25 Mayıs 2021 tarihinde 367 gün vadeli 279.000.000 ABD Doları ve 294.000.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 18 ülkeden 34 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2.50, Euro dilim için Euribor + %2.25 olarak gerçekleşmiştir.

 GSDDE… Şirketin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketin yasal kayıtlarında yer alan, 6.689.001,31 TL 2020 yılı net karının 334.450,06 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.354.551,25 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması ve Şirketin konsolide TFRS mali tablolarındaki 17.135 Bin TL 2020 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketin konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 334 Bin TL ayrılmasının Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’na önerilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

GSDHO… Yönetim Kurulunun 30.04.2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında; Şirket tarafından 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait yasal sonuçlara göre 399.921.038,34 TL net dönem karı elde edilmiş olup, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikası ve Esas Sözleşmenin 27. maddesi’nde belirtilen esaslar çerçevesinde: i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 15.980.552,09 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması, ii. 80.309.996,60 TL’nin özel fonlar hesabına eklenmesi, geri kalan 303.630.489,66 TL tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, TFRS finansal tablolara göre 48.507 Bin TL (konsolide) net dönem karından birinci tertip yedek akçe tutarı düşüldükten sonra, kalan net dönem karından 32.526 Bin TL ve geçmiş yıl karından da 47.784 Bin TL karşılanmak üzere toplam 80.310 Bin TL’nin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına aktarılması, hususlarını içeren kar dağıtım önerisi, 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

GSDHO… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (BirMilyar) TL’den 1.500.000.000 (BirMilyarBeşyüzmilyon) TL’ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.03.2021 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. İlgili değişiklik 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmıştı.

 IEYHO… Yönetim Kurulunun 29.03.2021 tarihli 2020 Yılı Kâr payı dağıtımına ilişkin kararı: Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında net dönem kârı 80.306.668 TL, geçmiş yıl zararları 393.809.048,04 TL iken; TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararı 9.900.910,56 TL, geçmiş yıl zararlarının 42.915.374,93 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulu, Genel Kurulun görüş ve onayına sunulmak üzere, Şirketin 2020 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, karar vermiştir.

MGROS… Şirketin 26.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi müzakere edildi. Buna göre; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kâr Payı Tebliği’nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2020 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

INDES… 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Tarihi… a) 1. Tertip Yedek Akçe: 2020 yılı net dönem karı olan 143.345.753 TL’den Vergi Mevzuatı’na göre oluşan kar olan 137.851.427 TL’nin %5 oranında toplam 6.892.571,35 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 143.345.753-TL’den 6.892.571,35 TL 1 Tertip Yedek Akçe Ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 1.190.450 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 137.643.631,65 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 44.045.962 TL ( % 19,66348 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1966348 TL ), toplam net 37.439.067,70 TL ( %16, 71395 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1671395 TL ) kar payı dağıtılmasına, c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 137.643.631,65- TL’den 1. temettü tutarı olan 44.045.962 TL düşüldükten sonra kalan 93.597.669,65 TL’nin %5’i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 4.679.883,48 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.677,07 TL ) net 3.977.900,96 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.125,51 TL)’nin nakit olarak dağıtılması, – 3.752.584,55 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına, – Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılması, – Kar dağıtımına 28 Mayıs 2021 tarihinde başlanılması önerilmiştir. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

SNGYO… Şirket Yönetim Kurulu; -Sahibi olunan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 301 Ada 20 Parselde yer alan 10.021,78 m2 mesahlı gayrimenkulün Arı Finansal Kiralama A.Ş.’ ne (“Arı Leasing”) KDV ve vade farkı hariç 28.000.000-TL bedelle satışının gerçekleştirilmesine, -Bahse konu taşınmazla ilgili Sinpaş GYO ve Arı Leasing arasında sözleşme imzalanmasına, -KDV ve vade farkı hariç 28.000.000-TL satış bedelinin ödeme planına göre 11 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (“TÜFE Endeksi”) değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ile tahsil edilmesine, bu minvalde satış bedelinin; satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, “SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI” formülü ile tahsil edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

SOKM… Şirketin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu’nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 1 Temmuz 2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

TRCAS… Şirket Yönetim Kurulu’nun 27.04.2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararı uyarınca; Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu’nda, Net Dönem Zararı nedeniyle “Net Dağıtılabilir Kar” oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin teklifin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi kabul edilmiştir.

YATAS… SPK ’nun II-22.1 sayılı tebliği ile azami pay alım miktarı ödenmiş sermayenin %10 ‘u kadar belirlenmiştir. Bu kapsamda azami 14.979.893 adet pay geri alınabilecektir. Bu geri alım programı süresince mevzuat değişmesi veya sermaye artırılması durumunda azami alım rakamları yeni mevzuat veya sermaye miktarına göre belirlenir. 26.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul’un onaması ile yürürlükte olan program kapsamında 5.968.097 adet pay borsadan bu geri alım programından önce alınmıştır. Alınan payların sermayeye oranı %3,98 dir. Elden çıkarılmış pay bulunmamaktadır.

YATAS… 26/05/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile 2020 yılı elde edilen kârın %25’lik kesiminin dağıtılmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

YKSLN… Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen, 125.000.000 TL çıkarılmış sermaye tutarının, 152.500.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanına yaklaşmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 152.500.000 TL’den 600.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması için Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i ve Devri” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ve Şirketin Kayıtlı sermaye tavanının 152.500.000 TL’den 600.000.000 TL’ye artırılması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na 25.01.2021 tarihinde yapılan başvuru, 28.01.2021 tarihinde olumlu sonuçlanmıştır. İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilerek, 11.02.2021 tarihinde gerekli izinler alınmıştır. Alınan görüş ve izinler çerçevesinde esas sözleşme değişikliği, 20.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak oy birliği ile kabul edilmiş ve 26.05.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

YATAS… Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi… 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında nihai karara varılmış olup, tescil aşamasına geçmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu