Gündem

Piyasadan haberler

AKYHO… Şirket Yönetim Kurulu’nun 02.06.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, a) Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında (-10.815.022,43) TL tutarında dönem zararı bulunduğu, b) Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ” hükümleri uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları göre hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında (-13.099.869,00)TL net dönem zararı ile anılan finansal tablolarda (-15.641.074) TL tutarında geçmiş yıl zararının bulunduğu, c) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında dönem zararının bulunması ve konsolide finansal tablolarda da geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususlarının 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu’na teklif edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

BRKSN… Şirketin 02.06.2021 Tarihli(bugün) 2021-08 Nolu Yönetim Kurulu toplantısında; Artan talepleri karşılamak ve Fabrika alanlarının daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla Ayazpaşa Mah.Çayla Köyü Yolu Bağlar Meşeliği mevkii Saray/ Tekirdağ adresinde bulunan fabrikamıza 1600 m2 Kapalı alanlı ek bina yapılmasına , Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde N11 112 Ada 5. Parsel Bozüyük/Bilecik adresinde bulunan fabrikaya 960 m2 Kapalı alanlı ek bina yapılmasına , oy birliği ile karar vermiştir.

ENKAI… 11 Şubat 2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere Gebze Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde üretim durmuştu. 2 Haziran 2021 tarihi itibarıyla adı geçen santralde elektrik üretimine tekrar başlanmıştır.

FADE… Şirket Fade Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş. “26 Nisan 2008 tarih ve 26858 sayılı Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2008/26858)” kapsamında; geçmişten beri Çiftçisinin ve üreticisinin her zaman yanında olduğu gibi, bugün de sözleşmeli çiftçilere ve üreticilere daha fazla destek olabilmek adına, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile protokol imzalamıştır; yüksek faiz indirimli ve çok düşük maliyet avantajlı kredi kullanım imkanını sözleşmeli çiftçilerine sunmuştur. Konu ile ilgili tüm başvuru ve işlemler tamamlanmış ve ön onay alınmıştır. Üretici listelerinin sisteme yüklenmesiyle süreç tamamlanacaktır.

FORMT… Şirketin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolara göre 5.749.670 TL kar, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 3.197.435,10 TL kar oluşmuştur. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği’nde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Pandemi kaynaklı olarak Şirketin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına, bu önerinin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GSDHO… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (BirMilyar) TL’den 1.500.000.000 (BirMilyarBeşyüzmilyon) TL’ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 4 Mart 2021 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2021 tarihinde onaylanmıştır. İlgili değişikliğin 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanması sonrasında, Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

KNFRT… Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde yazılı kayıt sermaye tavanının 33.000.000 TL ‘ndan 132.000.000 TL ‘na yükseltilmesi hususunda gerekli iznin alınması için II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin M.6/4 ve diğer ilgili hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’na 02.06.2021 Tarih ve 5/103 sayı ile başvuru yapılmıştır.

HUBVC… Şirket Yönetim Kurulu’nun 02.06.2021 tarihli toplantısında; Şirketin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolara göre 26.236.358 TL kar, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 89.202,67 TL zarar oluşmuştur. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği’nde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Pandemi kaynaklı olarak Şirketin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına, bu önerinin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KRSTL… Şirket Yönetim Kurulunun 02/06/2021 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 5.134.212 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda 6,311,001.52 TL net dönem karı oluştuğundan, Şirketin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde Finansal Tablolarda geçmiş yıllar zararının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra dağıtılabilir kar oluşmadığından 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar payı dağıtılmamasına, bu hususun Şirketin 2020 yılı olağan genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

MGROS… Şirketin, 9 adet Migros, 5 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 18 satış mağazası Mayıs ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Mayıs 2021 itibariyle Şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.366’dır.

OSTIM… T.C. Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin yapılan başvuru, Bakanlığın 02.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064378107 Sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 135.000.000 TL’den 765.000.000,00 TL’ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olacağına ilişkin husus ortakların onayına sunulacaktır.

PENGD… Şirket, bugün, Avrupa’nın ünlü market zinciri LIDL (LIDL Stiftung & Co. KG) ile çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan 24.615.000 EUR tutarında bir anlaşma gerçekleştirmiş olup, sevkiyatların 2021 yılının Haziran ayından başlayarak düzenli aralıklarla 2022 yılının Mayıs ayına kadar devam etmesi planlanmıştır. Sezonluk ihracat bağlantıların önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenmektedir.

PRKME… Şirketin 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen “Pay Geri Alım Programı”nın onaylanarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun Şirketin yapacağı 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Pay Geri Alım Programı onaylanmıştır. Kamuya en son açıklanan 31 Mart 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alındığında, 2021 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana kadar pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 6,0577 TL olarak belirlenmiştir.

PRZMA… Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan KST geçerlilik tarihi ile ilgili karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

 RYGYO… Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel üzerindeki 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2 deponun arakatlar ve ofis dahil 12.820 m2 depolama alanı için kiracı “Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Tic.A.Ş.(Yıldız Holding/Ülker Grubu)” ile imzalanan kira sözleşmesine ek olarak 3.196 m2 depolama alanı aynı şartlarla 31/12/2025 tarihine kadar kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 9.500.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

PRKME… Şirketin 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) esas alınarak Şirket yönetimince hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2020 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ile vergi mevzuatına (“VUK”) uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi neticesinde; – TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olan kar dağıtım tablosu doğrultusunda 59.475.456 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu ve VUK mali tablolarında ise 109.505.875 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğu tespit edilmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmenin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; devam eden yatırımlar nedeniyle Şirketin gözettiği uzun vadeli yatırım ve finansman stratejisi, ülkemiz ve dünyadaki mevcut ekonomik konjonktürün yarattığı belirsizlik ve Şirketin nakit durumu ile ortakların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla 2020 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına ve Şirketin hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan net dönem karlarının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılarak “geçmiş yıllar karları” hesabına aktarılması hususunun Şirketin 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirketin 2 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Park Holding A.Ş. tarafından verilen önergeyle, Şirket’in taşınmazlarının bir bölümünün satışından kaynaklanan kazancın %50’si olan 1.390.503 TL’nin Kurumlar Vergisi’nin 5/1-e maddesindeki vergi istisnasından faydalanılması amacıyla özkaynaklar altında özel bir hesap altına alınarak özel yedek olarak ayrılmasına ve Şirket’in hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan kalan net dönem kârlarının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılarak “geçmiş yıllar kârları” hesabına aktarılmasına Genel Kurulca karar verilmiştir.

SNPAM… İştirak Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin , diğer bir iştirak olan Sontrade Dış Ticaret A.Ş. ‘ni TTK nun 136.,155.,156 ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca , aktif pasifiyle birlikte kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devir alma sürecine ilişkin işlemler tamamlanmıştır. Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin söz konusu devir alma dolayısıyla yeni sermayesi 460.850.000TL. olarak tescil edilmiştir. Şirket sermayesindeki % 15 pay değişmemiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu