Gündem

Piyasadan haberler

A1CAP, ACP… AYVALIK İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI “Sermaye Piyasası Kurulunun 14.06.2021 tarih ve E-32992422-205.0404-7258 sayılı yazısı ile; “Vehbibey Mahallesi Barbaros Caddesi N3 D:3 Ayvalık BALIKESİR adresinde, T:+90 266 312 61 77 F:+90 266 312 61 71 İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.

ZORLU CANTER İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI “Sermaye Piyasası Kurulunun 21.06.2021 tarih ve E-32992422-205.0404-7639 sayılı yazısı ile; “Levazım Mahallesi Koru Sokağı N2 R3 Kule T242 34340 Beşiktaş – İstanbul adresinde, T: 212 843 82 05 F: 212 371 18 01 İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.

 ANELE… 3 Aralık 2019 tarihli KAP bildiriminde, enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bağlı ortaklık Anel Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin 3 Aralık 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda tasfiyesine karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Tasfiye işlemleri bugün itibariyle tamamlanarak tüzel kişiliği sona erdirilmiştir. Enerji sektörü ile ilgili olası projeler şirket bünyesinde sürdürülecektir.

AVHOL… Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 82.126,00-TL net dönem karı elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda 4.535.455,96- TL net dönem zararı yazılması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BIOEN… Bağlı ortaklık MD Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.’nin işletmecisi olduğu Aksaray Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 26.06.2021 tarihinde 1 adet 1,414 MWe kurulu güçte motor ünitesinin kısmi kabulünü gerçekleştirmiştir. Aksaray Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin 2045 yılına kadar 669.484,75 MWh elektrik üretimi gerçekleştirerek 63.681.799 USD (Amerikan Doları) elektrik üretimi satış geliri elde etmesi hedeflenmektedir.

BIOEN… Bağlı ortaklık Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.’nin işletmecisi olduğu Malatya 2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 27.06.2021 tarihinde 1 adet 1,414 MWe kurulu güçte motor ünitesinin kısmi kabulünü gerçekleştirmiştir. Malatya 2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin 2030 yılına kadar 212.965,66 MWh elektrik üretimi gerçekleştirerek 27.492.945 USD (Amerikan Doları) elektrik üretimi satış geliri elde etmesi hedeflenmektedir.

 BJKAS… Şirketin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%’ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına ilişkin kararın tebliğ edildiği; bu kararın henüz kesinleşmediği bilgisine yer verilmişti. Bu karara karşı Şirketçe CAS’a yapılan itiraz kısmen kabul edilerek karar kısmen değiştirilmiştir. CAS kararı Şirketin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerin 15%’ine el konulacağını, ancak ilgili borçları 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağını ve bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğini tebliğ etmektedir.

DERIM… Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre, 2020 yılı 4.894.507 TL olan Dönem Zararına 445.106 TL hesaplanan vergilerin eklenmesinden sonra 5.339.613 TL Dönem Zararı oluşması, Yasal kayıtlara göre de dönem karı oluşmadığının Kar dağıtım tablosunun ve Kar dağıtılmayacağı hususunun Genel Kurula arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

BMSCH… Halihazırda Şirkete ait olan Aliağa/İzmir bölgesinde bulunan 40.000 m² büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazın 2.500 m2 kapalı alanın 7.500 m2 sinin daha kapatılarak 10.000 m2 kapalı alana dönüştürülmesi planlanmaktadır. Söz konusu 7.500 m² kapalı alan inşaatının tamamlanabilmesi için Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Geçici 6. maddesi hükmüne istinaden tesisin ALOSBİ Yönetim Kurulundan süre uzatımı talebinde bulunulmuş ve ALOSBİ Yönetim Kurulunun 2021 yılı ve 23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 60/2-b maddesi uyarınca İhraççıya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmesi için gerekli yetkiler verilmiştir. Halka arz ihraççı bilgi dökümanında yer alan bu bilgiler ışığında yatırımın başlaması için zemin etüt çalışmalarını yapmak üzere Aliağa ERDEM Mimarlık Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile anlaşılmıştır. Zemin etütü sonrası inşaat firmaları ile görüşmelerin tamamlanması ve 2021 yılı Ağustos – Eylül ayı içerisinde inşaat sürecine başlanılması hedeflenmektedir. Kapalı alan inşaatı bitmesine müteakip, Yeni Çelik hasır hattının tamamlanması ile şirket bünyesinde bulunan toplam hat sayısı 5’ten 6 ya çıkacak olup, tek vardiya üretim ile 17.000 tonluk yeni bir üretim artışı planlanmaktadır.

DOAS… Şirketin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 faaliyet yılı olağan genel kurulunda iki eşit taksitte nakden dağıtılmasına karar verilmiş olan 600.000.000 TL tutarındaki kar payının; 300.000.000 TL tutarındaki ikinci taksitinin dağıtımına, 12 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.

EPLAS… Bilindiği üzere, Şirketin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı. Mevcut yatırım teşvik belgesinin, planlanan yatırımlar çerçevesinde, 1.777.570 EURO ilave yatırım tutarı ile güncellenmesi amacıyla, 17.06.2021 tarihi itibariyle T.C. Sanayi ve Taknoloji Bakanlığı’na başvurulmuş olup, ilave yatırım tutarı onaylanmış ve revize edilen toplam teşvik tutarı 13.540.487 EURO olarak güncellenmiştir.

IEYHO… Dolaylı bağlı ortaklık Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., VICAT SA Grubuna bağlı Konya Çimento Sanayi A.Ş.’den 1. ve 2. Kömür Değirmeni Üniteleri Torbalı Filtreleri siparişini almıştır. Sipariş kapsamında 26.000 m³/saat ve 72.720 m³/saat kapasiteli iki filtre, gaz kanalları, Thorwesten Vent GmbH firmasının filtre ve gaz kanalları için patlama kapakları temin edilecek ve montajı yapılacaktır. Sipariş bedeli 513.958.-Euro olup, işin 6 ayda tamamlanması öngörülmektedir.

ISBIR… Bağlı ortaklık İŞBİR SÜNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Çankırı/Korgun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki paket yay üretim tesisi yatırımını tamamlamış ve deneme üretimine başlamıştır.

IZFAS… 28.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı genel kurul toplantısında gündemin 9.maddesi gereğince, Şirketin Kar dağıtımı konusunda ; TFRS/TMS dönem esasına göre hazırlanan finansal tablolarda dönem net karından, TTK’nın 519. Maddesi uyarınca hesaplanan %5 Kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan net kar’ının şirketin yatırımlarını yapması ve rekabet gücünü arttırabilmesi için dağıtılmamasını yönetim kurulu önermiştir. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve öneri oy birliği ile kabul edildi.

KAREL… Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; -Şirketin 2020 faaliyeti sonucunda SPK’nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 116.012.414,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 111.724.601,97 TL olduğuna, -TTK hükümleri çerçevesinde, şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 11.664.000,00 TL birinci tertip yasal yedek akçenin şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL’nin beşte biri olan 11.664.000 TL’ye ulaştığı için yasal yedek akçe ayrılmamasına, -SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, düşülecek birinci tertip yasal yedek akçe olmamasından dolayı dönem karının 116.012.414,00 TL olduğuna, yasal kayıtlara göre ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasından dolayı net dağıtılabilir dönem karının 111.724.601,97 TL olduğuna, -Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 111.724.601,97 TL ve SPK hükümlerine göre 116.012.414,00 TL’nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu’nun teklifinin aynen kabul ve tasdik edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

KONTR… Kontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girilen, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/200420 İKN’lu “50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı ” ihalesinde, iş ortaklığı vergiler hariç 35.699.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

KONTR… Şirketle, Vertra Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bu gün tarihi itibariyle, Vertra Demir Çelik Tesisi 420 kV 63Ka GIS (Gaz İzole Şalt Merkezi) Anahtar Teslim projesi kapsamında 6.300.000,00 USD + KDV tutarında sözleşme imzalamıştır. Proje kapsamında: Temel ve Detaylı Tasarım ve Mühendislik, Yüksek Gerilim GIS Ekipman Temini, OG Hücre Temini, Kontrol ve Koruma Sistemi, IEC 61850 tabanlı Şalt Merkezi Otomasyon Sistemi, Telekomünikasyon Sistemi, Tüm Mekanik ve Elektrik Montajı, Yüksek Gerilim Test ve Devreye Alma İşlemleri anahtar teslim esasına göre tamamlanacaktır.

 LUKSK… Şirketin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla yapılan makine parkı yatırımları kapsamında; – 1 Adet Tumbler Kurutma Makinesi alınmasına karar verilmiştir. (Proforma Fatura Tutarı: 155.000 EUR) Söz konusu yatırım harcaması ile ürünlerin kalitesinin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve pazarda rekabet açısından olumlu katkılar sağlayacağı beklentisi ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

MSGYO… Şirketin Mistral İzmir projesi, ofis kulesinde 46.katta yer alan toplam Brüt 812 m2 yüzölçümünde ve en son değerleme raporunda KDV hariç 9.098.000 TL değer takdir edilmiş olan ofis niteliğindeki 2 adet gayrimenkul, 28.06.2021 tarihinde, KDV hariç 15.250.000 TL bedel ile satılmış, KDV dahil 17.995.000 TL’nin tahsilatı yapılmış ve devir işlemleri tamamlanmıştır.

MTRKS… Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurulu Kararı… 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL): 0,3016591 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) : 0,2564102 Toplam Dağıtılan Kar Payı – Nakit (TL) – Net : 5.000.000

PAPIL… 31.05.2021 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararına istinaden; başta Çek Cumhuriyeti (Çekya) olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde iş geliştirme ve satış faaliyetlerini yürütmek üzere %100 Şirket pay sahipliği ile PAPIL11 s.r.o. firması 1.000.000 CZK sermaye ile Prag – Çekya’da kurulmuştur.

PEKGY… Şirketin iştiraki olan Oxo Investment GMBH şirkete Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Bölgesi’ndeki Neuss şehrinin merkezinde yer alan 15.184 m2 büyüklüğündeki arsanın komisyon dahil 13.700.000 Euro bedelle satın alınması ile ilgili olarak satıcı taraf ile sözleşme imzalanmış olup, arsanın satın alımı için noter sözleşmesi imzalanması için termin alınmıştır. Eş zamanlı olarak proje ve ruhsat çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu arsa üzerinde 43.855 m2 brüt kapalı inşaat alanına sahip, toplam 27.535 m2 brüt konut alanı, 6.320 m2 brüt ticari alan ve 10.000 m2 brüt otopark alanı bulunan proje geliştirilmesi planlanmaktadır.

INFO, IYF, YESIL… Sermaye artırımına aracılık edilen Yeşil Yatırım Holding A.Ş.’nin 25 – 28 Haziran 2021 tarihlerinde 2 işgünü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 778.764,701 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.

TUKAS… Torbalı Fabrikası için alınan 129990 numaralı Yatırım Teşvik Belgesinin 72,9 milyon TL gerçekleşen yatırım tutarı üzerinden T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden tamamlama vizesi alınmıştır. Belge kapsamında yararlanılacak destek unsurları; yatırım tutarı üzerinden %30 yatırıma katkı oranı ile 21,9 milyon TL vergi indirimi, %10 oranında 7,3 milyon TL Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin uygulanması (300 kişi ve 2 Yıl ile sınırlı) şeklindedir. Şirketin hali hazırda Akhisar Fabrikasına ait 69,9 Milyon TL (Belge 504577), Torbalı Fabrikasına ait 8,6 milyon TL (Belge 521616), Manyas Fabrikasına ait 53,2 milyon TL (Belge 135850) ve yeni inşaatına başlanan Niğde-Bor Fabrikası için alınan 528,7 milyon TL (Belge 513548) olmak üzere toplam 660,4 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgeleri bulunmakta olup; yatırımlar devam etmektedir.

TRILC… Esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 48.743,45 TL hesaplanan Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra 33.281.265,55 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karına ulaşılmaktadır. Vergi Usul Kanunu Hükümlerine (Yasal Kayıt) göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 926.125,55 TL dir. VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2020 tarihli finansal tablolarda oluşan geçmiş yıllar zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin önerinin 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu