Gündem

Piyasadan haberler

DEVA… Tekirdağ, Çerkezköy OSB’de bulunan Üretim Tesislerine yapılacak “Bölgesel/Öncelikli Yatırım” kapsamındaki tevsi yatırımlarla ilgili olarak; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden 388.000.000 TL tutarında 525422 nolu No’lu; KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmıştır. Söz konusu belgenin bitiş tarihi 26.05.2024 olup, teşvik konusu kalemler, uzun vadeli potansiyel yatırımları içerdiğinden, günün ekonomik koşulları ve şirketin finansal durumuna göre değerlendirilerek ilgili yatırımın yapılıp yapılmamasına ve teşvikin süresinin uzatılmasına süreç içinde karar verilecektir.

EKGYO… T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3455/1 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici Torkam İnş. ve Yatırım A.Ş. ile 05.07.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 133.900.000 TL+KDV’dir.

EPLAS… Bilindiği üzere, Şirketin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı. 08.04.2020 tarihli 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesine bağlı yerli global listenin 4. (fatura sıra no 1, 2 ,3, 4) ve 34. (fatura sıra no 5) sırasında kayıtlı teçhizatlarının 24.06.2021 tarih faturası ile 1.433.500,00 TL ve 08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi eki olan yerli makine ve teçhizat listesinin 17.sırasında kayıtlı teçhizatlarının 23.06.2021 tarih faturası ile 28.574,98 TL tutarında imali yaptırılmıştır.

ISBIR… Şirket ortakları Mustafa Özpehlivan (10.387,71 TL) ve Zeynep Özpehlivan (18.783,69 TL) adına 05.07.2021 tarihinde MKK tarafından KAP’ta duyurulan “Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvuru”nun, ilgililere ait payların kaydileştirmesi işlemi sırasında sehven yapılan bir bilgilendirmeye dayandığı, söz konusu payların “Borsada İşlem Gören Tipe dönüşüm” işleminin, ilgili ortaklar tarafından MKK nezdinde iptal edildiği Şirkete bildirilmiştir.

KARSN… Şirket, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu otobüs ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açtığını, söz konusu iptal davasının reddine karar verildiğini, karara karşı gerekli yollara başvurulacağını, ayrıca bu KİK kararı üzerine yeniden 9 Şubat 2021 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararına karşı hukuki yollara başvurulduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda detaylı olarak duyurulmuştu. Söz konusu 9 Şubat 2021 tarihli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararı üzerine verilen KİK kararına karşı şirketçe açılan davada kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği şirkete bildirilmiş olup, süreç devam etmektedir.

 KATMR… Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.2021 Tarih ve E-29833736-110.03.03-5208 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 Tarih ve E-50035491-431.02-00063585518 sayılı izni çerçevesinde Kayıtlı Sermaye tavanını artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesinin ” Sermaye ve Paylar” 6. “Karın Tespiti ve Dağıtılması” başlıklı 21., tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiş olup Esas Sözleşme Tadil metni 06.07.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğunca Tescil edilmiş olup 06.07.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

KNFRT… T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı’nın 10.06.2021 tarih ve E-29833736- 110.04.04. -7145 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 17.06.2021 tarih ve E-5003591-431.02-00064833748 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Payların Nevi” başlıklı 6. Maddesinin değişiklik teklifi 24.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul’da alınan izinlere uygun olarak kabul edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 06.07.2021 tarih ve 10364 Sayılı nüshası ile ilan edilmiştir.

KNFRT… Şirketin sermaye tavan artırımı neticesinde geçmiş yıl karlarından bedelsiz sermaye artırımı sağlayabilmek amacıyla 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun önerisi 24.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 6. maddesi ile kabul edilmiş ve 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmaması yönünde karar alınmıştır.

KONTR… Şirketin 31.05.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere; “Uydu Teknolojisi geliştirme, uydu üretimi yapma ve buna bağlı servisler vermesi planlanan, 20.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip yeni bir şirketin kurulması, kurulacak olan şirkete %25 oranında iştirak edilmesi” şeklindeki duyuruya istinaden; 20.000.000 TL başlangıç sermayeli ve şirketin %25 oranında pay sahibi olduğu “PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ” unvanlı şirket 06.07.2021 tarihinde Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek kurulmuştur.

LOGO… İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş yönetiminde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na %88,63 oranında iştirak etme kararı verilmiş olup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için SPK başvuru süreci başlatılmıştır. Yatırımcıların toplam Kaynak Taahhüdü 12.637.500,00 ABD dolarıdır. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, gelişmiş sermaye piyasalarında örneklerine sıkça rastlanan Kurumsal Girişim Fonu (“Corporate Venture Capital Fund”) niteliğini haizdir ve ülkedeki girişimcilerin önünü açması, inovasyon ve ARGE yatırımlarının artmasını teşvik etmesi değerlendirilmektedir. Girişim sermayesi yatırımı yapılacak şirketlerin belirlenmesinde, büyüme ve katma değerli ürün üretebilme potansiyelinin varlığı, kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir ve operasyonel gelişime uygun olması ve marka değeri yaratma gücünün varlığı gibi kriterlere göre hareket edilecektir.

 MIPAZ… Daha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıklanan üzere; geçmişte 98.702 m2’lik (%68,42) kısmı Şirkete ait durumdayken, “orman vasfıyla” Hazine’ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no’lu Parsel’de bulunan 144.266 m2 lik “Arazi” ile ilgili olarak, “haksız fiil” nedeniyle açılan dava T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37’nci Hukuk Dairesi’nin gerekçeli kararında belirtildiği üzere tazminat hakkı uygun görülmekle birlikte, dava konusu taşınmazın “arsa” veya “arazi” vasfında olup olmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle yeniden görüşülmesine karar verilmişti. İstanbul Anadolu 13’ncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 6 Temmuz 2021 tarihli (bugün) duruşmasında; yasal faizi dava tarihinden itibaren ayrıca hesaplanmak üzere davacılar lehine toplam 85.117.134,70 Türk Lirası tutarında tazminat ödenmesine karar vermiş olup, söz konusu bu tutarın Şirket payına isabet eden kısmı yaklaşık 58.234.313 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.

OYLUM… Şirket bir süredir görüşmekte olduğu Şok Marketler ile anlaşma sağlamış ve ilk sevkiyatını bugün itibariyle gerçekleştirmiştir. Bu anlaşma sonucunda “Oylum” markalı ürünleri BİM, A101, Bizim Toptan ve Metro Gros’un yanı sıra Şok Marketlerde de tüketicilere sunulmaya başlanmıştır.

OZGYO… Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 10.10.2019 tarih ve 52/1307 Sayılı ve 14.11.2019 tarih ve 65/1459 Sayılı Kararlarının yerine getirilmesi amacıyla; Şirket aktifinde bulunan Nuvo Dragos Projesindeki 17 Adet bağımsız bölümün Karşı Taraf alıcılar tarafından satın alınması konusunda şirket ile alıcılar arasında bir protokol imzalanmıştır.

RALYH… Şirket Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. ve iş ortaklıklarıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından deprem konutları kapsamında “İzmir İli Bayraklı İlçesi Rezerv Alan 8. Etap 533 Konut ve 6 Adet Dükkân İnşaatları ile Altyapı Çevre Düzenleme İşi” ihalesi 06.07.2021 tarihinde 2 Oturum şeklinde yapılmıştır. 2021/369481 nolu ihale kayıt numarası ile katılmış olunan yapım işi 216.971.976,00 TL bedelle şirket uhdesinde kalmıştır. Sözleşme için idareden davet yazısı beklenmektedir.

TURGG… Şirketin 06 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

 UZERB… Şirketle, İnnova Polimer Ticaret ve Sanayi A.Ş (İnnova) arasında İnnova tarafından üretilen Green Lack ürünlerinin dağıtılması, satılması ve bu konuda tek yetkili olması amacıyla genel dağıtıcılık sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır.

SNGYO… Şirket Yönetim Kurulu; -Sahibi olunan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 301 Ada 25 Parselde yer alan 20.346,70 m2 mesahlı gayrimenkulün Arı Finansal Kiralama A.Ş.’ ne (“Arı Leasing”) KDV ve vade farkı hariç 57.000.000-TL bedelle satışının gerçekleştirilmesine, -Bahse konu taşınmazla ilgili Sinpaş GYO ve Arı Leasing arasında sözleşme imzalanmasına, -KDV ve vade farkı hariç 57.000.000-TL satış bedelinin ödeme planına göre 9 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (“TÜFE Endeksi”) değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ile tahsil edilmesine, bu minvalde satış bedelinin; satışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, “SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI” formülü ile tahsil edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 TCELL… Şirketin %100 iştiraki olan Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. (“Turkcell Enerji”) tarafından, Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Boyut Grup Enerji”) hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin olarak Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işlemin bedeli 29,6 milyon USD’dir. Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek olup, Boyut Grup Enerji’nin net borçları sonrasında Şirketten nakit çıkış 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşecektir. Bu tutarın 500 bin ABD Doları olan bölümü anlaşma tarihinden 2 yıl sonra gerçekleşecektir. Boyut Grup Enerji, 18MW mekanik üretim gücüne sahip olan İzmir Çeşme’de kurulu Karadağ Rüzgar Enerji Santralini bünyesinde bulundurmaktadır. 2016 yılında devreye alınan santralin lisans süresi 2057’de sona erecektir. Santralin 2026 sonuna kadar devlet alım garantisi mevcut olup, 2021-2026 yılları arasında beklenen yıllık geliri yaklaşık 5 milyon ABD Doları’dır. Turkcell Enerji, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye’de bireysel ve kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet vermektedir. Turkcell Enerji bünyesinde yapılacak bu satın alma ile, enerji tüketimimizi şirkete ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak, alınan sürdürülebilirlik inisiyatifinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Turkcell olarak 2030 itibarıyla elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 itibarıyla karbon nötr bir şirket olma hedeflerimize doğru bir adım daha atmış olduk. Satıcı şirket ile Şirket arasında yönetim, denetim, sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur. Pay devri ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında 19 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla pay devir sözleşmesini imzalanıncaya kadar ertelenmiştir.

YESIL… 2020 yılı faaliyetleri sonucunda SPK mevzuatına göre 27.458.663,00 TL kar, Yasal kayıtlara göre (155.160,68) TL zarar oluştuğu için kar dağıtımı yapılmaması teklifinin Genel Kurul’a iletilmesine, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

YGYO… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda SPK mevzuatına göre (241.362.069) TL Zarar, Yasal kayıtlara göre de (120.982.097) TL Zarar oluştuğu için kar dağıtımı yapılmaması teklifinin Genel Kurul’a iletilmesine, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

YKR, YKYAT… Ünlü Yatırım Holding A.Ş.’nin 31 Mayıs – 1 Haziran 2021 tarihlerinde 6,90 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 6 Temmuz 2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BIST’te işlem görmeye başlamasını takiben 30 günlük süre içerisinde şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte sunulmuştur.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu